Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

LETÖlTÉS

 

Blue Mond utazási iroda. (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 23.)

Cégjegyzékszám:01-09-738886

Eng.szám:U-000636, mint adatkezelő (a továbbiakban Blue Mond utazási iroda) Partnereit, mint érintetteket (a továbbiakban Utasokat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelése) az alábbiak szerint tájékoztatja.

 

A Blue Mond utazási iroda a jelen tájékoztató szerint Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által 2018.május 25-i rendelete szerint végzi.

A Blue Mond Utazási Iroda az Adatkezelések során folyamatos mentés, archiválás, vásárlói szegmensek alkotása, leíró és a vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységek elvégzésére külsős személyt nem vesz igénybe.

A Blue Mond Utazási Iroda által kezelt adatokhoz a Blue Mond Utazási Iroda munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból a Blue Mond Utazási Irodánál irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelés célja: szerződéskötés, utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítés, panaszok bejelentése, igények kezelése, kapcsolattartás, ajánlatküldés, jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése.

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöttéhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

A Blue Mond Utazási Iroda szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja Blue Mond Utazási Iroda harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Blue Mond Utazási Iroda a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl, harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírás alapján kötelező.

Blue Mond Utazási Iroda a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az Adatkezelések jogalapja az egyes adatkezelések tekintetében a partnerek által külön-külön megadható előzetes és kifejezett hozzájárulásuk.

Az Utasok az általuk aláírt nyilatkozaton megadott bármelyik hozzájárulásukat bármikor külön-külön vagy együttesen visszavonhatják a lenti elérhetőségek bármelyikén. Egy hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A Blue Mond Utazási Iroda az Utasok által az alábbiakban megadott személyes adataikat az adatkezelési cél megszűnéséig vagy az érintettek adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (attól függ, hogy melyik a korábbi) és ezt követően kerül sor az adatok törlésére.

 

 

Az Utasok, mint érintettek az Adatkezelésről az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy az Utas elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérheti adatai helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is)

Az Adatkezelő elérhetőségei: Blue Mond Kft..

Postacím: 1073 Budapest, Erzsébet krt.23.

Telefon:061 321 6182

E-mail: uniterez@gmail.com

 

Az Utasok jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Blue Mond Utazási Irodával. Amennyiben ez nem vezet eredményre vagy a résztvevő ezt nem kívánja, jogosult panaszával bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetősége:112 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c telefonszáma: +36 1 391 1400 fax: +36 1 391 1410 e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu

Honlapunk kezelésével megbízott partnerünk: Utazásirendszer Kft.

"Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezéseiszerint köteles tárolni és megőrizni.